ข้อควรรู้สำหรับนิสิต
ประกาศข้อบังคับ
โครงการบัณฑิตยุคใหม่
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
คอร์สออนไลน์
ตารางเรียน
ระเบียบการสอบ
ตารางสอบ
คู่มือการหางานทำสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
แหล่งความรู้ครบวงจร
ห้องสมุดที่ทันสมัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart IT Square (KITS)
แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
หอประวัติ มก.
สถานีวิทยุ มก.
การให้บริการด้านอาหาร
การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานบริการนิสิต
กองบริการการศึกษา
กองกิจการนิสิต
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
สำนักการกีฬา
บัณฑิตวิทยาลัย
ชมรม/ชุมนุม นิสิต มก.
ศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต
เว็บเพจชมรม มก.
บริการของมหาวิทยาลัย
เว็บเมล
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล
บริการพื้นที่โฮมเพจ
บริการเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
บริการห้องสมุด
บริการ Edutainment
สถานีวิทยุ มก.
หลักสูตรการศึกษา
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

-:-:-:-:- หากท่านเคยให้รหัสบัญชี และรหัสผ่านระบบเครือข่ายนนทรีแก่บุคคลอื่น -:-:-:-:-
แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
---------------------------------------------------------
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบเครือข่ายนนทรี คลิกที่นี่


Login เข้าระบบ
รหัสบัญชี
รหัสผ่าน
วิทยาเขต
 
 
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสิต
นิสิตภาคปกติ-พิเศษ
(บางเขน-กำแพงแสน)
นิสิตโครงการภาคพิเศษ
นิสิตโครงการภาคพิเศษ
(Bill Payment)
นิสิตหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบเกรดดิ้งออนไลน์ สำหรับนิสิต
ระบบประเมินการเรียนการสอน
เว็บเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรีกษา
ระบบสารสนเทศนิสิตสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบเกรดดิ้งออนไลน์
(นอกเครือข่าย มก. : ต้องผ่าน VPN)
ติดต่อสอบถาม
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร: 02-9428200
 
 • ต่อ 618035-42
 • Fax: 02-1180111
 • กองบริหารวิชาการและนิสิต (กพส.)
  โทร: 034-351395 , 034-281096
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  โทร: 02-5620951-5
   
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ต่อ 622541-3
 • การใช้งานระบบ
 • ต่อ 622988,622575,622582
 • Fax: 02- 5620950

 • ผู้ดูแลระบบ

  การเข้าถึงข้อมูล    เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.