ข้อควรรู้สำหรับนิสิต
ประกาศข้อบังคับ
โครงการบัณฑิตยุคใหม่
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
คอร์สออนไลน์
ตารางเรียน
ระเบียบการสอบ
ตารางสอบ
คู่มือการหางานทำสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
แหล่งความรู้ครบวงจร
ห้องสมุดที่ทันสมัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart IT Square (KITS)
แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
หอประวัติ มก.
สถานีวิทยุ มก.
การให้บริการด้านอาหาร
การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานบริการนิสิต
กองบริการการศึกษา
กองกิจการนิสิต
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
สำนักการกีฬา
บัณฑิตวิทยาลัย
ชมรม/ชุมนุม นิสิต มก.
ศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต
เว็บเพจชมรม มก.
บริการของมหาวิทยาลัย
เว็บเมล
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล
บริการพื้นที่โฮมเพจ
บริการเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
บริการห้องสมุด
บริการ Edutainment
สถานีวิทยุ มก.
หลักสูตรการศึกษา
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
การของดเรียนบางรายวิชา โดยไม่บันทึก 'W' ประจำภาคต้น 2558  
นิสิตที่ประสงค์ของดเรียนบางรายวิชา โดยไม่บันทึก 'W' ประจำภาคต้น 2558 สามารถทำรายการได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ก.ย. 2558 เวลา 00:00 น. - 24:00 น.
Login เข้าระบบ -> คลิกเมนู ลงทะเบียน


นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ)  
ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะนำข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ) เข้าระบบ โดยนิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียนได้ใน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป
*** หากนิสิตตรวจสอบแล้วพบปัญหาให้ติดต่่อมาที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-1180110 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น.***


กำหนดการลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงรายวิชา โดยไม่ล็อค สาขา-ชั้นปี ประจำภาคต้น 2558  
สำนักทะเบียนและประมวลผล/กองบริหารวิชาการและนิสิต (กพส.) จะปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 09:00 น. เพื่อดำเนินการปลดล็อคสาขา-ชั้นปี ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

***นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน/เปลี่ยนแปลงรายวิชา โดยไม่ล็อคสาขา-ชั้นปี ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ***การลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
ที่ กิจกรรม เริ่มวันที่ นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขต ขั้นตอน หลัง Login เข้าสู่ระบบ
1 **** ปิดระบบลงทะเบียน****
เพื่อนำเข้าข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตปี 1 (pattern)
11-12 ส.ค. 58 ภาคปกติ / ภาคพิเศษ บางเขน / กำแพงแสน
2 ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน 13 ส.ค. 58 ภาคปกติ / ภาคพิเศษ บางเขน / กำแพงแสน คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ผลการลงทะเบียน
3 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา 13 ส.ค. 58 ภาคพิเศษ บางเขน / กำแพงแสน คลิกเมนู ลงทะเบียน
4 เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอนรายวิชา 17 ส.ค. 58 ภาคปกติ บางเขน / กำแพงแสน คลิกเมนู ลงทะเบียน
หมายเหตุ นิสิตที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ขอผ่อนผัน/กองทุน กยศ. กรอ./ทุนคณะ/ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน หรือเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ ให้ดำเนินการชำระเงินหรือขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จึงจะสามารถตรวจสอบตารางเรียน ห้องเรียนได้


การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ภาคต้น 2558  
นิสิตสามารถพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้[KU9]) สำหรับภาคต้น 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 58 - 20 ส.ค.58 นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 1 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด
Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้

 • นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ภาคต้น 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 58 - 20 ส.ค. 58

 • นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ภาคต้น 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.ค. 58 และวันที่ 27 ก.ค.- 20 ส.ค. 58


 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ สำหรับนิสิตกำแพงแสน  
  นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บได้ที่นี่ (https://std.regis.ku.ac.th) ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน 2558 เป็นต้นไป


  นิสิตกองทุนกู้ยืม กรอ. และ กยศ.  
  นิสิตที่มีส่วนต่างจากการกู้ยืมในภาคการศึกษาก่อน ต้องชำระเงินส่วนต่างให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0 2942 8200 ต่อ 8553 - 8556


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคต้น 2558 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.287343978881836 วินาที

   
   
  อา พฤ
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสิต
  นิสิตภาคปกติ-พิเศษ
  (บางเขน-กำแพงแสน)
  นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  (Bill Payment)
  นิสิตหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
  เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ระบบเกรดดิ้งออนไลน์ สำหรับนิสิต
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  เว็บเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรีกษา
  ระบบสารสนเทศนิสิตสำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  ระบบเกรดดิ้งออนไลน์
  (นอกเครือข่าย มก. : ต้องผ่าน VPN)
  ติดต่อสอบถาม
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  โทร: 02-9428200
   
 • ต่อ 618035-42
 • Fax: 02-1180111
 • กองบริหารวิชาการและนิสิต (กพส.)
  โทร: 034-351395 , 034-281096
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  โทร: 02-5620951-5
   
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ต่อ 622541-3
 • การใช้งานระบบ
 • ต่อ 622988,622575,622582
 • Fax: 02- 5620950

 • ผู้ดูแลระบบ

  การเข้าถึงข้อมูล    เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.