ข้อควรรู้สำหรับนิสิต
ประกาศข้อบังคับ
โครงการบัณฑิตยุคใหม่
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
คอร์สออนไลน์
ตารางเรียน
ระเบียบการสอบ
ตารางสอบ
คู่มือการหางานทำสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
แหล่งความรู้ครบวงจร
ห้องสมุดที่ทันสมัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart IT Square (KITS)
แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
หอประวัติ มก.
สถานีวิทยุ มก.
การให้บริการด้านอาหาร
การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานบริการนิสิต
กองบริการการศึกษา
กองกิจการนิสิต
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
สำนักการกีฬา
บัณฑิตวิทยาลัย
ชมรม/ชุมนุม นิสิต มก.
ศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต
เว็บเพจชมรม มก.
บริการของมหาวิทยาลัย
เว็บเมล
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล
บริการพื้นที่โฮมเพจ
บริการเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
บริการห้องสมุด
บริการ Edutainment
สถานีวิทยุ มก.
หลักสูตรการศึกษา
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ภาคฤดูร้อน 2559  
นิสิตสามารถพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้[KU9]) สำหรับภาคฤดูร้อน 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 59 - 13 มิ.ย.59 นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 1 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด
Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้

 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

  หมายเหตุ นิสิตที่ยังไม่ได้เข้าประเมินฯ ภาคปลาย 2558 ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ นิสิตสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2559
  ***หากต้องการเข้าระบบประเมินฯ โปรดคลิก ระบบประเมินการเรียนการสอน


 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2559  
  นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2559) สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2558 โดยไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [ลงได้เฉพาะวิชาฝึกงานภาคสนามเท่านั้น !]


  การของดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึก 'W' ประจำภาคปลาย 2558  
  สำนักทะเบียนและประมวลผลขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ดังนี้

  กำหนดการ กิจกรรม
  1 มีนาคม - 12 เมษายน 2559
 • ระดับปริญญาตรี : บันทึกงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึก 'W' ในใบรายงานผลการเรียน
 • ระดับัณฑิตศึกษา : บันทึกงดเรียนบางรายวิชา

 • ทั้งนี้นิสิตที่ประสงค์ของดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึก 'W' ประจำภาคปลาย 2558 สามารถทำรายการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 12 เม.ย. 2559 เวลา 00:00 น. - 24:00 น.
  Login เข้าระบบ -> คลิกเมนู ลงทะเบียน


  แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อนิสิตลืมรหัสผ่าน ...คลิกที่นี่.... 
 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคฤดูร้อน 2559 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.301383972167969 วินาที

   
   
  อา พฤ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        

  เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสิต
  นิสิตภาคปกติ-พิเศษ
  (บางเขน-กำแพงแสน)
  นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  (Bill Payment)
  นิสิตหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
  เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ระบบเกรดดิ้งออนไลน์ สำหรับนิสิต
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  เว็บเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรีกษา
  ระบบสารสนเทศนิสิตสำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  ระบบเกรดดิ้งออนไลน์
  (นอกเครือข่าย มก. : ต้องผ่าน VPN)
  ติดต่อสอบถาม
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  โทร: 02-9428200
   
 • ต่อ 618035-42
 • Fax: 02-1180111
 • กองบริหารวิชาการและนิสิต (กพส.)
  โทร: 034-351395 , 034-281096
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  โทร: 02-5620951-5
   
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ต่อ 622541-3
 • การใช้งานระบบ
 • ต่อ 622988,622575,622582
 • Fax: 02- 5620950

 • ผู้ดูแลระบบ

  การเข้าถึงข้อมูล    เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.