ข้อควรรู้สำหรับนิสิต
ประกาศข้อบังคับ
โครงการบัณฑิตยุคใหม่
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
คอร์สออนไลน์
ตารางเรียน
ระเบียบการสอบ
ตารางสอบ
คู่มือการหางานทำสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
แหล่งความรู้ครบวงจร
ห้องสมุดที่ทันสมัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart IT Square (KITS)
แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
หอประวัติ มก.
สถานีวิทยุ มก.
การให้บริการด้านอาหาร
การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานบริการนิสิต
กองบริการการศึกษา
กองกิจการนิสิต
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด
สำนักการกีฬา
บัณฑิตวิทยาลัย
ชมรม/ชุมนุม นิสิต มก.
ศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต
เว็บเพจชมรม มก.
บริการของมหาวิทยาลัย
เว็บเมล
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล
บริการพื้นที่โฮมเพจ
บริการเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
บริการห้องสมุด
บริการ Edutainment
สถานีวิทยุ มก.
หลักสูตรการศึกษา
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตโปรดทราบ
นิสิตกองทุนกู้ยืม กรอ. และ กยศ.  
นิสิตที่มีส่วนต่างจากการกู้ยืมในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ต้องชำระเงินส่วนต่างให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0 2942 8200 ต่อ 8553 - 8556


ตรวจสอบรายวิชาหลังการของดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึก 'W' ประจำภาคปลาย 2557 
เนื่องจากวันที่ 6 - 9 เมษายน 2558 กำหนดให้เป็นวันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่านเว็บ โดยบันทึกคำว่า 'W' ในใบรายงานผลการศึกษา ดังนั้น จึงขอให้นิสิตทุกคนเข้าตรวจสอบความถูกต้อง และพิมพ์รายงานการลงทะเบียน เก็บไว้เป็นหลักฐาน
Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ผลการลงทะเบียน


การของดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึก 'W' ประจำภาคปลาย 2557  
นิสิตที่ประสงค์ของดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึก 'W' ประจำภาคปลาย 2557 สามารถทำรายการได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 เม.ย. 2558 เวลา 00:00 น. - 24:00 น.
Login เข้าระบบ -> คลิกเมนู ลงทะเบียน

หมายเหตุ นิสิตที่ยังไม่ได้เข้าประเมินฯ ภาคปลาย 2557 ครั้งที่ 1 จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ ทั้งนี้ระบบประเมินฯ จะเปิดให้นิสิตเข้าประเมินได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 58 - 9 เม.ย.58
***หากต้องการเข้าระบบประเมินฯ โปรดคลิก ระบบประเมินการเรียนการสอน


การติดตั้ง NontriNet Certificate Services  
นิสิตที่มีปัญหาการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ โดยมีข้อความแจ้งเตือนความปลอดภัยของเว็บไซด์ สามารถติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยได้ที่ http://ca.ku.ac.th/guidesanddocs.html


กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคปลาย 2557  
กำหนดการ วันที่
นิสิต กยศ. และ กรอ. ดำเนินการส่งเอกสาร ดังนี้
 • ผลการลงทะเบียนเรียน 1 แผ่น
 • ผลการเรียน 1 แผ่น
 • 12-16 มกราคม 2558


  การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ภาคปลาย 2557  
  นิสิตสามารถพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้[KU9]) สำหรับภาคปลาย 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 57 - 15 ม.ค.58 นิสิตที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อน 1 วันทำการ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด
  Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้

 • คำแนะนำสำหรับการพิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้ [KU9])

 • แจ้งเตือนผู้กระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๐ กำหนดว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


 • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน ...คลิกที่นี่....
 • แนะนำการใช้งานระบบฯ ได้ ...ที่นี่...
 • ขอความร่วมมือ...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบฯ ...คลิกที่นี่....
 • บุคคลากรโปรดทราบ
  การใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต
 • บุคคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต โปรดคลิก...ที่นี่...
 • ปฏิทินการศึกษา
  ภาคปลาย พ.ศ.2557 <<โปรดคลิก>>


   เวลาประมวลผล 0.295832157135010 วินาที

   
   
  อา พฤ
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    

  เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสิต
  นิสิตภาคปกติ-พิเศษ บางเขน
  นิสิตภาคปกติ กำแพงแสน
  นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  (Bill Payment)
  นิสิตหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
  เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ระบบเกรดดิ้งออนไลน์ สำหรับนิสิต
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  เว็บเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรีกษา
  ระบบสารสนเทศนิสิตสำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  ระบบเกรดดิ้งออนไลน์
  (นอกเครือข่าย มก. : ต้องผ่าน VPN)
  ติดต่อสอบถาม
  โทร: 02-9428200,02-5620951-5
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
   
 • ต่อ 618035-42
 • Fax: 02-1180111
 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ต่อ 622541-3
 • การใช้งานระบบ
 • ต่อ 622988,622575,622582
 • Fax: 02- 5620950

 • ผู้ดูแลระบบ

  การเข้าถึงข้อมูล    เวอร์ชัน 2.01.04 beta (16 กันยายน 2553) ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.